IDianetics INDLELA YOKUSEBENZISA INCWADI IDIANETICS


IDianetics ulwazi lwale mihla ngempilo yenogondo
Indlela yokusebenzisa incwadi IDianetics
US 1-800-722-1733
EU (45) 33 73 66 66
Where Can I Get Dianetics?


Zibonakalise ngokupheleleyo iziphiwo zakho.
Ividiyo ebonisa ngokusetyenziswa kweDianetics!

IDianetics
Incwadi iDianetics ichaza indlela yokuzihlangula kule mihla. Yenye yeziqgwesayo iinwadi, kuba IYASEBENZA. Nantsi ke ividiyo ekubonisa ukuba yintoni iDianetics, isebenza njani, kunye nemiqathango ekufuneka uyilandele xa uyenza.

Ngale vidiyo ungafunda indlela elula yokwenza iDianetics ebhalwe kwincwadi ka-L. Ron Hubbard ukukubonisa izinto ezikhuthaza nezithibaza umntu ukuba asazi isiphiwo sakhe sonke, aze akwazi nokuhlangabezana neengxaki ezithi zivele.

IDianetics iphethe ulwazi ngeendlela zale mihla zokusebenzisa ulwazi ngenqgondo yomntu. Le nto iyibonisa ngendlela elula khakhulu nethi yenze wazi ngonobangela wokungxunguphala emphefumlweni, izigulo zokungazinzi ngenqgondo, nokuphambana. Konke oku kubangelwa yingqondo echasayo.

Le vidiyo ikubonisa ngendlela yokuzivavanya ngeDianetics ukwenzela ukuba uqalise kwangoko ukulandela iimfundiso zayo, uyoyise ingqondo echasayo.

Ngobuchwephesha bencwadi ka-L. Ron Hubbard, le vidiyo ikunika ulwazi kwiingxaki othi uhlangabezane nazo xa usebenzisa imigaqo yeDianetics, migaqo leyo ethi itshintshe indlela ozibona ngayo wena, izinto ongazenza, kwakunye nobomi bakho buphela.

Zinike ithuba ukhe uyibukele le vidiyo kunye nomhlobo wakho, emva koko landela loo migaqo uyifundisiweyo ukuze ususe unobangela wokuhlupheka komntu, uze uvule icango eliza kubonakalisa iziphiwo zakho zonke.

To order


Write to us or call!
North and South America
info@bridgepub.com
1-800-722-1733

All other parts of the world
books@newerapublications.com
(45) 33 73 66 66

© 1999-2004 Church of Scientology International.
All Rights Reserved.

For Trademark Information